แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 17
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย namvan 12
กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องสักการะและพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย namvan 9
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เขียนโดย namvan 15
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 14
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย namvan 10
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 8
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 11
กิจกรรมเดินขบวนในงานเทศกาลไทลื้อ ประจำปี 2566 "โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ สืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 20 เขียนโดย namvan 10
โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัย 2566 เขียนโดย namvan 12
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 13
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บ้านสิงห์ธรรม เขียนโดย namvan 16
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย namvan 21
การจัดกิจกรรม"คนเชียงคำรักสุขภาพ เดินวิ่งไปกับนายอำเภอ เขียนโดย namvan 25
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 28
นายกเทียมจันทร์ มังคลาด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลน้ำแวน เป็นประธานส่งมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ แก่ญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 19
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย namvan 26
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 67
พิธีเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขียนโดย namvan 79
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566 เขียนโดย namvan 88
กิจกรรมสรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ 2566 เขียนโดย namvan 79
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน อันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 74
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 79
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย namvan 74
กิจกรรมมอบเครื่องอัฐบริขาร ให้แก่ ด.ช.อัครธันย์ คำคง บ้านเลขที่ 145/2 หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 69
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(วันอปพร.) ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 79
กิจกรรม เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 78
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 87
การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 82
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา ) เขียนโดย namvan 73
การอบรมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 76
ประชุมปะชุมชี้แจงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 14 ก.พ.2566 เขียนโดย namvan 339
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา(ภาคเช้า) และการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน(ภาคบ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 86
การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลน้ำแวน จำนวน 13 ราย เขียนโดย namvan 83
พิธีเปิดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี พ.ศ. 2566 และร่วมเดินแบบการกุศล "ผ้าไทยใส่สบาย" เขียนโดย namvan 75
พิธีวางพวงมาลาสดุดีอนุสรณ์สถาน บริเวณลานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ร.17 พัน4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา เขียนโดย namvan 72
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 353
กิจกรรมการตรวจคุณภาพดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแวน โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 75
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 74
การเปิดงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 70
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ดำเนินการนำรถน้ำเพื่อเข้าดับไฟบริเวณบ่อขยะ บ้านผาลาด หมู่ที่ 5 เขียนโดย namvan 71
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 69
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศรีกู่เอี้ยง เขียนโดย namvan 77
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เขียนโดย namvan 76
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย namvan 82
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย namvan 75
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เขียนโดย namvan 71
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เขียนโดย namvan 68
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำแวน พร้อมทั้งชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแวน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขียนโดย namvan 68
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนพร้อมด้วยกรรมการสมาชิก เหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ออกเยี่ยมพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ บ้านสันเวียงทอง 1 ราย เขียนโดย namvan 72
มอบบ้านให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลน้ำแวน จำนวน 6 หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 72
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดได้ดำเนินการประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขียนโดย namvan 66
การประชุมขับเคลื่อนและเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เขียนโดย namvan 67
ติดตามการฝึกปฎิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ของตำบลน้ำแวน โดยได้ฝึกปฏิบัติดูแลคนพิการในพื้นที่ของ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 72
กิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เขียนโดย namvan 75
คณะผู้บริหารอบต.น้ำแวน สมาชิกสภาอบต.น้ำแวน รวมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแวน ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินณ วัดเกษมสันติวนาราม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 เขียนโดย namvan 68
กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย namvan 69
การรณรงค์สร้างจิดสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย เขียนโดย namvan 247
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 247
การประชุมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านระบบ Thai QM ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 248
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 247
การประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ม.7 กรณีบ่อดินและรถขนดิน เขียนโดย namvan 242
การประชุมคณะกรรมการแผน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย namvan 260
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย namvan 259
การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนระดับตำบล เขียนโดย namvan 272
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย namvan 305
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 247
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย namvan 266
โครงการบูรณาการความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง(ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) เขียนโดย namvan 266
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 296
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 301
โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย namvan 254
โครงส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน ปี 2565 เขียนโดย namvan 257
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 เขียนโดย namvan 252
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เขียนโดย namvan 255
โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 291
ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย namvan 293
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เขียนโดย namvan 319
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 65 เขียนโดย namvan 298
การประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 337
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย namvan 331
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เขียนโดย namvan 289
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 338
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เขียนโดย namvan 382
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เขียนโดย namvan 343
กิจกรรมการมอบนมผงให้กับเด็กแรกเกิด - 3 ปี , กิจกรรมประชุมชี้แจง เรื่องสิทธิ์สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เขียนโดย namvan 343
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง ผ่านระบบ Online Zoom ในพื้นที่ ม.10 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 349
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2565 เขียนโดย namvan 397
อบต.น้ำแวน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 เขียนโดย namvan 338
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.น้ำแวน ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย namvan 346
อบต.น้ำแวน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา) สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการเพิ่มเติม เขียนโดย namvan 336
การมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวที่บ้าน ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 335
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริเวณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เขียนโดย namvan 304
กิจกรรมรับมอบโล่รางวัลคนพิการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 352
การผู้มอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน จำนวน 11 กลุ่ม เขียนโดย namvan 330
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 2 เขียนโดย namvan 334
อบต.น้ำแวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 เขียนโดย namvan 327
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริเวณภายในศาลจังหวัดเชียงคำ เขียนโดย namvan 331
โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565 เขียนโดย namvan 353
การมอบรถวิวแชร์ ให้กับผู้พิการ ราย นางเขียว สมณะ หมู่ที่ 13 เขียนโดย namvan 327
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 327
กิจกรรมวันเด็ก 2565 เขียนโดย namvan 391
การมอบรถสามล้อโยกที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้กับผู้พิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 315
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เขียนโดย namvan 417
ประชุมประธานกลุ่มสตรี ต.น้ำแวน 27ธ.ค.2564 เขียนโดย namvan 320
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 315
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2564 เขียนโดย namvan 474
กิจกรรมวันส่งมอบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 454
กิจกรรมวันรับบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 444
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 # 2 เขียนโดย namvan 477
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.น้ำแวน พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 465
ชมรมคนพิการตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบผ้าอ้อมให้ ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง เขียนโดย namvan 315
กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่(New Normal)" เขียนโดย namvan 327
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 # 1 เขียนโดย namvan 474
การลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ปี 2565 เขียนโดย namvan 313
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและประมาณการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2565 เขียนโดย namvan 311
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมและคัดกรองข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ปี 2565 เขียนโดย namvan 328
วันปิยะมหาราช พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 517
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. ปี 2564 เขียนโดย namvan 583
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ปี 2564 เขียนโดย namvan 543
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 593
การมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2564 เขียนโดย namvan 733
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 592
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 649
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย namvan 829
การตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 825
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานที่ราชการ(2564) เขียนโดย namvan 745
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 717
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) เขียนโดย namvan 674
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เขียนโดย namvan 623
โครงการส่งเสริมเชิดชู ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 644
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 601
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2564 เขียนโดย namvan 642
โครงการ อบรมความรู้เรื่องสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ 2564 เขียนโดย namvan 603
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 608
โครงการกำลังใจสายใยชุมชนสู่ผู้สูงอายุ 2564 เขียนโดย namvan 626
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากระบบทางเดินหายใจ 2564 เขียนโดย namvan 613
โครงการพิชิตไขมัน ฉันแข็งแรง 2564 เขียนโดย namvan 600
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2564 เขียนโดย namvan 727
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 (ปี 2564) เขียนโดย namvan 638
โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนโดยการออกกำลังกาย 2564 เขียนโดย namvan 602
โครงการอบรมผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า 2564 เขียนโดย namvan 2265
โครงการโตสมวัย ได้มาตรฐาน 2564 เขียนโดย namvan 602
โครงการวัยใส ไกลโรค 2564 เขียนโดย namvan 615
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2546 เขียนโดย namvan 670
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มจักสานหมวกไพคา ตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 643
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2564 เขียนโดย namvan 730
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2564 เขียนโดย namvan 616
โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2564 เขียนโดย namvan 718
กิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 599
การประชุมกลุ่มอาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 642
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (2564) เขียนโดย namvan 568
การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน เขียนโดย namvan 1159
กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID 19 เขียนโดย namvan 734
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย namvan 812
โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 716
โครงการหนูน้อยจิตอาสา ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 1434
กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย namvan 2172
โครงการป้องกันอุบัติภัย วาตภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 1683
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 673
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน วันที่ 16 กันยายน 2563 เขียนโดย namvan 904
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 708
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 2 กันยายน 2563 เขียนโดย namvan 806
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 692
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 795
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ เขียนโดย namvan 817
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 889
พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย namvan 837
กิ่งกาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 863
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 2187
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย namvan 808
โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข เขียนโดย namvan 813
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย namvan 824
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 856
กิจกรรม BIG Cleaning day ทำความสะอาดรางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เขียนโดย namvan 1650
กาชาด อ.เชียงคำ ร่วมกับ อบต.น้ำแวน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 852
พมจ. ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย namvan 848
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 819
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 758
กิจกรรมสำคัญทางศาสนา( วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 843
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 731
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน ปี 2563 เขียนโดย namvan 1016
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 1016
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย namvan 561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำหมวกจักสานด้วยไม้ไผ่ เขียนโดย namvan 937
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำบายศรีและการจัดดอกไม้สด เขียนโดย namvan 1155
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลัง ชมรมผู้สูงอายุบ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 เขียนโดย namvan 1088
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลัง ชมรมผู้สูงอายุบ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ กฎหมาย สิทธิ และสวัสดิการของผู้สูงอายุ เขียนโดย namvan 917
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 709

หมวดหมู่รอง