แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

 

เอกสารชุดที่ 1

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

1.เอกสาร หน้าที่ 1 -  53

2.เอกสาร หน้าที่ 54 -  82

 

 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

รายงานผลการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565

 

รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

 

 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนน้ำแวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การจัดทำประมวลจริยธรรม ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม

 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริตธรรม  พ.ศ. 2562

 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีการยืมพัสดุ)

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

เอกสารชุดที่ 1

 

♦ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

เอกสารชุดที่ 1