โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนโดยการออกกำลังกาย 2564

 

 โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนโดยการออกกำลังกาย 

ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านไคร้ป่าคา หมู่ที่ 3 วันที่ 16 มีนาคม 2564
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน