ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี2566

 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางบัวผัน แสงศรีจันทร์ บ้านเลขที่160 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแวน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางบัวผัน แสงศรีจันทร์ บ้านเลขที่160 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแวน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

308403298 516363593829156 7371871444010096580 n

โครงการส่งเสริมการสร้างครอบครัว คุณภาพและอยู่ดีมีสุข ปี 2565

 

นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างครอบครัว คุณภาพและอยู่ดีมีสุข ซึ่งได้มอบหมายภารกิจให้กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ณ ห้องประชุมโรงเรีนบ้านแม่ต๋ำ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

305805028 623793429310588 6229654015456135860 n

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อบต.น้ำแวน มอบหมายภารกิจให้ #กองสวัสดิการสังคม# ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. อบต.น้ำแวน มอบหมายให้ นายภานุพันธ์ุ แสงศรีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน
  3. อบต.น้ำแวน มอบหมายให้ นายจิตต์ เทพจันทร์ตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนเป็นผู้แทนรับเช็คงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา
  4. อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่รวมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เพื่อร่่วมคัดกรองข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลน้ำแวน จำนวน 16 ราย