อบต.น้ำแวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021

 

อบต.น้ำแวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางเทียมจันทร์  มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้มอบหมายให้ นายภานุพันธ์  แสงศรีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ A ด้วยคะแนน  86.48 คะแนน