โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายก็อดเฒ่าโน่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน เชื่อมตำบลทุ่งผาสุข

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายก็อดเฒ่าโน่ 

หมู่ที่  2  ตำบลน้ำแวน  เชื่อมตำบลทุ่งผาสุข

 

1.บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่เกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น 

หมู่ที่ 10  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนสายการเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-14 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

และถนนสายการเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  1-14  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนน สายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายห้วยเอี้ยง - สันป่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรุงถนน สายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่่ยเรียบ

สายห้วยเอื้อง - สันป่าม่วง

หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำดาดคอนกรีต รูปตัว วี หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำดาดคอนกรีต รูปตัว วี หมู่ที่ 13

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. กำหนดราคากลาง ประมาณการ