ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าเมรุป่าสุสาน หมู่ที่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าเมรุป่าสุสาน  

หมู่ที่  9  ต.น้ำแวน  อ.เชียงราย  จ.พะเยา

 

1.  ประมาณการกำหนดราคากลาง

ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพื้นที่การเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายคือบ้าน) หมู่ที่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพื้นที่การเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายคือบ้าน) 

หมู่ที่  11  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง

ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (แบบมีไหล่ทาง) หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (แบบมีไหล่ทาง)

หมู่ที่  2  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง

ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 7

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง

ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง)

หมู่ที่ 10  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง