ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 3/2565

 

ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 3/2565

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดพะเยา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชน