การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลน้ำแวน

DSC 0575

DSC 0582

DSC 0597

DSC 0600

DSC 0603

DSC 0604

DSC 0605

DSC 0606

DSC 0607

DSC 0608

DSC 0616

DSC 0621

DSC 0623

DSC 0626

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลน้ำแวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565