แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

 

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 - 2566)

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

เอกสารชุดที่  1

เอกสารชุดที่  2

เอกสารชุดที่  3

เอกสารชุดที่  4

เอกสารชุดที่  5

เอกสารชุดที่  6

เอกสารชุดที่  7

เอกสารชุดที่  8

 

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับปฎิบัตงานเป็นระดับชำนาญการ

 

รับโอนธุรการพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

 

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.(ข้าราชการ)

 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.(ลูกจ้างประจำ)

 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูน้ำแวน 1 เม.ย.63

 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 5

เอกสารชุดที่ 6

เอกสารชุดที่ 7

เอกสารชุดที่ 8

เอกสารชุดที่ 9

 

 ประกาศรับสมัคร ผช.ธุรการคลัง,กองการศึกษาฯ

  

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

 

โครงการยกย่องพนักงานและพนักงานจ้างน้ำแวน

 

รายละเอียดคุณสมบัติพนักงานน้ำแวน

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

 

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

การจัดทำประมวลจริยธรรม ปี 2563

 

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปี  2562