แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล ปี 2567- 2569

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

 

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(3) การพัฒนาบุคลากร

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

 

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 - 2566)

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

เอกสารชุดที่  1

เอกสารชุดที่  2

เอกสารชุดที่  3

เอกสารชุดที่  4

เอกสารชุดที่  5

เอกสารชุดที่  6

เอกสารชุดที่  7

เอกสารชุดที่  8

 

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับปฎิบัตงานเป็นระดับชำนาญการ

 

รับโอนธุรการพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

 

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.(ข้าราชการ)

 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.(ลูกจ้างประจำ)

 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูน้ำแวน 1 เม.ย.63

 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 5

เอกสารชุดที่ 6

เอกสารชุดที่ 7

เอกสารชุดที่ 8

เอกสารชุดที่ 9

 

 ประกาศรับสมัคร ผช.ธุรการคลัง,กองการศึกษาฯ

  

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

 

โครงการยกย่องพนักงานและพนักงานจ้างน้ำแวน

 

รายละเอียดคุณสมบัติพนักงานน้ำแวน

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

 

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

การจัดทำประมวลจริยธรรม ปี 2563

 

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปี  2562