ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพื้นที่การเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายคือบ้าน) หมู่ที่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพื้นที่การเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายคือบ้าน) 

หมู่ที่  11  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง