ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 7

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง