ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าเมรุป่าสุสาน หมู่ที่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าเมรุป่าสุสาน  

หมู่ที่  9  ต.น้ำแวน  อ.เชียงราย  จ.พะเยา

 

1.  ประมาณการกำหนดราคากลาง