บก.01 และประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีไหล่ทาง) หมู่ที่ 7

  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีไหล่ทาง)

หมู่ที่  7  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง