บก.01 และประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง)

หมู่ที่  11  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1.  บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง