ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหลาทาง)

หมู่ที่  10  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง