ประกาศ ประกวดราคาจ้าง และ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง

2. เอกสารประกวดราคาจ้าง