ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

1. บก.01

2. กำหนดราคากลาง ประมาณการ