ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566

 

1. ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566