สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  10  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.10