โครงการปรับปรุงถนน สายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายห้วยเอี้ยง - สันป่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรุงถนน สายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่่ยเรียบ

สายห้วยเอื้อง - สันป่าม่วง

หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ