โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนสายการเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-14 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

และถนนสายการเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  1-14  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ