โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำดาดคอนกรีต รูปตัว วี หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำดาดคอนกรีต รูปตัว วี หมู่ที่ 13

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. กำหนดราคากลาง ประมาณการ