โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายก็อดเฒ่าโน่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน เชื่อมตำบลทุ่งผาสุข

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายก็อดเฒ่าโน่ 

หมู่ที่  2  ตำบลน้ำแวน  เชื่อมตำบลทุ่งผาสุข

 

1.บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ