โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่เกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น 

หมู่ที่ 10  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ