สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  สายร่องขุ่น 

หมู่ที่  10  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  ม.10