โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดงสามัคคี หมู่ที่ 10 บริเวณ ซอย 7 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านป่าแดงสามัคคีหมู่ที่ 10 ซอย 7 

 ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดกลางประมาณการ