โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านผาลาด  ซอย  7  หมู่ที่  5 

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01 

2. กำหนดการประมาณการ