โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด

หมู่ที่ 8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ