โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12 

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ