โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 

หมู่ที่  13  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

 

2. กำหนดราคากลางประมาณการ