โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น 

หมู่ที่  10  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

 

2. กำหนดกลางประมาณการ