ประกาศ ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6

ต.น้ำแวน   อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง