ประกาศประมาณการราคากลาง และ บก.01 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. ประมาณการราคากลาง

2. บก.01