ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน การบริการ

ประกาศ  เรื่อง  ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน

การบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ  2565

 

1. เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน การบริการ