ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

 

1. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565