ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณสายหน้าบ้านป้าทอง บ้านสันเวียงทอง ) 

หมู่ที่  12  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง