ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 1 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1

ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง