บก.01 และประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนรกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีไหล่ทาง) หมู่ที่ 3 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่ไหล่ทาง)

หมู่ที่  3  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง