บก.06 และ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

บก.06  และ  ร่องขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด  1  ตัน  

1. บก.06

2. ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง