ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการรององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้าง

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง