ประกาศประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ ซอยบ้านนายเสาร์ บัวตูม) หมู่ที่ 3 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(บริเวณ  ซอยบ้านนายเสาร์  บัวตูม)  

หมู่ที่  3  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1.  ประมาณการกำหนดราคากลาง