ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่  9   ตำบลน้ำแวน   อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1.  ประมาณการกำหนดราคากลาง

 

2.  บก.01