ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่  1  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1.  ประมาณการกำหนดราคากลาง

 

2.  บก.01