ประมาณการกำหนดราคากลาง และ แบบ บก.01 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านผาลาด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประมาณการกำหนดราคากลาง และ แบบ บก.01

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านผาลาด

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1.  ประมาณการกำหนดราคากลาง

 

2.  แบบ บก.01