สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำแวน

 

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำแวน

 

 1. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 

 2. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  11

 3. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  ซอย  4

 4. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  13

 5. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8

 6. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  5

 7. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9 ซอย 2 

 8. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม  หมู่ที่  7

 9. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  10

10. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1

11. สัญยาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  10  หมู่ที่  14

12. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว(ป่าสุสาน-ไป บ้านป่าแดง) หมู่ที่  3

13. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  2  หมู่ที่  9

14. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7

15. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6

16. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4 

17. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  5  หมู่ที่  10

18. สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน