ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง)หมู่ที่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง)

หมู่ที่  9  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประมาณการกำหนดราคากลาง