บก.01 และประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง)

หมู่ที่  10   ต.น้ำแวน   อ.เชียงคำ   จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง