บก.01 และประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร หมู่ที่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะยา

โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ พร้อมวางท่อ คสล. 

ขนาด  0.60  เมตร  หมู่ที่  9  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคมกลาง