บก.01 และ ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

บก.01  และ  ประมาณการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง