ประกาศ บก.01 และ ประมาณการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศ บก.01 และ ประมาณการกำหนดราคากลาง

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมุ่ที่ 4 

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง